Algemene
voorwaarden

versie 01_01072021

 1. Algemeen

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten van het advocatenkantoor BV Advorum (zetel te 8800 Roeselare, Bornstraat 44, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0770.634.316), hierna verder aangeduid onder haar handelsbenaming ‘Lauwers Advocaten’, én dit zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is de opdracht toe te vertrouwen aan één van de advocaten van het kantoor.

  Het toevertrouwen van een dossier houdt de aanvaarding van deze voorwaarden in, zowel voor het betreffende dossier als voor latere dossiers of opdrachten. Lauwers Advocaten behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dat geval brengt Lauwers Advocaten de gewijzigde tekst ter kennis van de cliënt.

 2. Voorwerp

  Het voorwerp van de dienstverlening wordt bij aanvang van de werkzaamheden overeengekomen tussen Lauwers Advocaten en de cliënt. Dit kan vormvrij gebeuren en kan onder meer blijken uit correspondentie, de (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding van prestaties, de betaling van de desbetreffende staat van ereloon en kosten. Hetzelfde geldt voor de eventuele aanpassing of uitbreiding van het voorwerp lopende de samenwerking.

 3. Beroep op derden

  Lauwers Advocaten kan in het kader van haar dienstverlening een beroep doen op derden (dit zijn andere advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, deskundigen, vertalers e.d.).

  Het beroep op derden gebeurt steeds in naam en voor rekening van de cliënt, die geacht wordt rechtstreeks met deze derde te hebben gecontracteerd. Geen van deze derden zal worden aanzien als agent, aangestelde, vennoot of vertegenwoordiger van Lauwers Advocaten. Lauwers Advocaten kan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen of eventuele tekortkomingen van een derde waarop beroep werd gedaan, ook al worden deze prestaties rechtstreeks aan het kantoor in rekening gebracht.

 4. Ereloon en kosten

  Behoudens andersluidende overeenkomst en met voorbehoud van het recht deze lopende de behandeling van het dossier aan te passen, worden de diensten meestal, maar niet-exclusief, op basis van uurtarieven aangerekend.

  Een definitieve afrekening inzake het ereloon, met eventueel een extra forfaitaire bonus rekening houdend met het behaalde resultaat, het belang van de zaak, de hoogdringendheid of specificiteit van de opdracht, gebeurt steeds bij het einde van het dossier.

  Kosten (kantoorkosten en gerechtskosten) worden afzonderlijk in rekening gebracht.

  Tarieven voor kosten en erelonen zijn steeds exclusief de daarop verschuldigde btw.

  De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van het dossier één of meerdere voorschotten vragen aan de cliënt, dan wel zijn kosten en ereloon tussentijds afrekenen.

 5. Betalingsvoorwaarden

  Facturen worden steeds uitgereikt aan de cliënt. In geval de cliënt een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, dan is de cliënt gehouden om Lauwers Advocaten hierover te informeren.

  Alle facturen zijn betaalbaar op 20 dagen. Bij het uitblijven van betaling van de factuur op haar vervaldag zijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten verschuldigd à rato van 10 % per jaar, onder dezelfde voorwaarden is een schadevergoeding van 12 % verschuldigd.

  Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot, de tussentijdse factuur of eindstaat, dient hij deze binnen veertien dagen na ontvangst aangetekend te protesteren en de reden(en) kenbaar te maken waarom hij/zij niet akkoord gaat met de factuur.

  In geval van tussenkomst van de verzekering rechtsbijstand blijft de cliënt solidair gehouden om de prestaties en kosten van Lauwers Advocaten te betalen. De weigering in hoofde van de verzekering rechtsbijstand om facturen te regelen, om welke reden ook, neemt niet weg dat de cliënt gehouden is de facturatie van Lauwers Advocaten te voldoen.

  Ontvangen derdengelden kunnen ten allen tijde aangewend worden ter compensatie van openstaande facturen, ook al zijn de facturen nog niet opeisbaar. De cliënt wordt van de compensatie op de hoogte gebracht.

  Lauwers Advocaten behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de diensten met een redelijke opzeggingstermijn stop te zetten of op te schorten, bij niet tijdige betaling van de gevraagde voorschotten of van staten van kosten en ereloon.

 6. Aansprakelijkheid, verzekering en beperking

  In geval van enige (contractuele of extracontractuele) aansprakelijkheid voortvloeiend uit/ betrekking hebbend op de dienstverlening van Lauwers Advocaten (daaronder ook begrepen de aansprakelijkheid van de aan Lauwers Advocaten verbonden advocaten), kan enkel Lauwers Advocaten aansprakelijk gesteld worden.

  Lauwers Advocaten is voor haar beroepsaansprakelijkheid verzekerd op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die is afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies. Op datum van 1 juli 2021 is de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar Amlin Insurance SE (Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek). Het polisnummer is LXX034899 en het beheer van de overeenkomst is in handen van de makelaar Vanbreda Risk & Benefits (Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen). Een kopie van de integrale polis wordt u op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld.

  De aansprakelijkheid van Lauwers Advocaten is, met uitzondering van bedrog of opzet, steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering wordt betaald. Indien, om welke reden ook, geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering geschiedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vier maal het aan Lauwers Advocaten betaalde ereloon.

  Indien de cliënt zijn/haar voor de behartiging van de zaak noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig, onvoldoende of niet conform de afspraken verleent en/of onvoldoende of niet bereikbaar is, na herhaald verzoek daartoe verder in gebreke blijft de kosten en erelonen te voldoen, staat het Lauwers Advocaten vrij om voor deze cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. Lauwers Advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit zou kunnen voortvloeien, noch voor schade die zou voortvloeien uit onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door de cliënt.

  Lauwers Advocaten is nooit aansprakelijk voor nalatigheid van de cliënt. De cliënt alleen staat in voor de juistheid, de volledigheid en betrouwbaarheid van de door en/of namens hem/haar aan het kantoor verstrekte informatie.

  Lauwers Advocaten zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen, schade, kosten of uitgaven die op enigerlei wijze zouden ontstaan uit (bedrieglijke) handelingen of nalatigheden, weglatingen, onjuiste of onvolledige verklaringen of onrechtmatige daden in hoofde van de cliënt, diens bestuurders, werknemers, tussenpersonen of onderaannemers.

 7. Beëindiging dossier en bewaring documenten

  De cliënt en Lauwers Advocaten kunnen op elk ogenblik en zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst beëindigen. De partij die een einde stelt aan de overeenkomst brengt de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte.

  Bij beëindiging van de overeenkomst maakt Lauwers Advocaten haar eindafrekening van kosten en ereloon over aan de cliënt of de opvolgende advocaat, rekening houdende met de geleverde prestaties en gemaakte kosten tot aan de beëindiging van de opdracht.

  Op eerste verzoek zal Lauwers Advocaten aan de cliënt de stukken van het dossier terug bezorgen. Bij beëindiging van het dossier zullen de relevante stukken van het dossier die niet werden teruggegeven gedurende een periode van vijf jaar door Lauwers Advocaten bewaard blijven. Zodra deze periode is afgelopen behoudt het kantoor zich het recht voor om het dossier te vernietigen.

 8. Privacy en gegevensverwerking

  Lauwers Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens over de cliënt in het kader van de doeleinden van haar dienstverlening, haar klantenbeheer, prospectie en om de cliënt te informeren over haar diensten. Zij kan hiervoor gegevens verwerken zoals naam, bedrijfsnaam, functie, adres, e-mailadres, telefoonnummer, nationaal nummer, gegevens over strafrechtelijke veroordelingen, correspondentie met Lauwers Advocaten en alle andere persoonsgegevens die de cliënt aan Lauwers Advocaten bezorgt en die relevant kunnen zijn voor de bovenvermelde doeleinden.

  Door zijn/haar dossier aan Lauwers Advocaten toe te vertrouwen stemt de cliënt in met de verwerking van dergelijke persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hiervoor beschreven.

  De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan Lauwers Advocaten te richten en kan daartoe contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke per e-mail op info@lauwersadvocaten.be, adres waarop tevens de volledige privacyverklaring kan worden opgevraagd.

  De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien, termijn die afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan worden verlengd.

  De advocaat behoudt zich het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

 9. Anti-witaswetgeving en antiterrorismefinanciering

  Overeenkomstig de nationale en Europese wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en de antiterrorismefinanciering, alsook ingevolge de baliereglementering, is Lauwers Advocaten in bepaalde gevallen gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van cliënten en hun uiteindelijke gerechtigden. Daartoe kan Lauwers Advocaten van de cliënt bepaalde informatie en documenten opvragen en bewaren, en/of opzoekingen verrichten in relevante databanken.

  De cliënt verbindt zich ertoe om Lauwers Advocaten de in dat verband opgevraagde informatie te verstrekken en Lauwers Advocaten tijdig in kennis te stellen van alle wijzigingen in die informatie en documenten. Indien deze informatie of stukken niet worden verstrekt binnen de gevraagde termijn, is het mogelijk dat Lauwers Advocaten niet in staat zal zijn om haar dienstverlening verder te zetten.

  Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving Lauwers Advocaten in bepaalde omstandigheden om mogelijke witwasoperaties en financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van de balie West-Vlaanderen.

 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  Partijen komen overeen dat het Belgisch recht exclusief van toepassing is op deze algemene voorwaarden, op elke overeenkomst waarop deze laatste betrekking hebben en op dienstverlening door Lauwers Advocaten in het algemeen.

  De rechtbanken te Brugge of Kortrijk zullen bevoegd zijn voor elk geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van de algemene voorwaarden of de overeenkomst waar op deze betrekking hebben.

 11. Nietigheid, ongeldigheid en afdwingbaarheid

  Indien een of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voor waarden niet aan. Lauwers Advocaten en de cliënt verbinden zich ertoe om het nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een geldig en afdwingbaar beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zo dicht mogelijk benadert.

  Dat Lauwers Advocaten zou nalaten de strikte toepassing van één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand of beperking van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet dat later alsnog de naleving ervan wordt geëist.